Rüyada Cennet Görmek

Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve onun  rahmetinin  bir eseridir. Bu sebeple rüyada cennet görmek hayır ve müjde ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada cenneti açıkça görmesi, arzu ettiği ve istediği her şeye nail olacağına delâlet eder.

Rüyada  cennetin  içine  girdiğini  görmek,  her  iki  âlemde  de  emniyet  ve  sevinç işaretidir.

Bir kimsenin  rüyada  cennetin  hazinedarını  görmesi,  sevinç  ve  nimete,  yaşadığı
müddetçe temiz bir hayata ve belâlardan emin olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada cennete girdiğini görmek şu veçhe ile tâbir olunur:

a) Cami,
b) Zikir meclisi, c) Çarşı,
d) Hac ibadeti,
e) Allah yolunda cihad, f)  İlim ve salih amel.

Bazı  kere  de  cennete  girmeyi  görmek,  cennete  girmeye  vesile  olacak  güzel  ve makbul ameller işlemeye delâlet eder.

Bir adamın rüyada cennetin sütünden, içki ve şarabından veya sularından içtiğini görmesi, ilme, hikmete, nimete, güzel itikada ve Sünnet-i Seniyyeyi işlemeye delâlet eder.

Yine    rüyada    cennet    meyvelerinden    yediğini    görmek,    yediği    meyve    kadar rızıklanacağına işarettir.

Fihrist’e dön

Rüyasında bir adama “Sen cennete giresin” denilse, bu rüya o kişi için mirasa, ilim ve hidayete delâlet eder. Bazan da cennete girmek, üzüntü ve kederden halâs olmağa işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımı ile beraber cennete girdiğini görmesi, dünyada zevcesi ile iyi geçineceğine delâlet eder.

Rüyada cennet köşklerinden birine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nâiliyete, iftihar vesilesi olarak iş işlemeğe, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delâlet eder. Yine cennete girip ırmaklarından  içmek, meyvelerinden yemek, ağaçlarının gölgesinde oturmak huri ve gılmanını görmek; ilme,  hidâyete, rızka, zürriyete, uzun ömre, son nefesinde şehîden vefat etmeye alâmettir.

Rüyada cennet kapılarından birinin üzerine kapandığını görmek, ana ve babasından birinin vefat edeceğine işarettir. Çünkü cennet ana babasının rızası ile kazanılır. Yine cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını görmek, ana ve babaya asi olmaya ve ondan razı olmadıklarına delâlet eder.

Rüyada istediği kapıdan cennete girdiğini görmek, anne babanın kendisinden razı
olduğunun işaretidir.

Yine denilmiştir ki: Rüyada cennete girdiğini gören kişinin eceli ve ölümü yakındır ve ona gideceği yer gösterilmiştir.

Rüyada cenneti cehenneme attığını görmek, bağ ve bostanı veya başka bir şeyi satmaya delâlet eder. Malmum bağ bostan yeşilliktir, cennet de yeşildir. Yeşili elden çıkarmak böyle netice verir.

Rüyada  kevser  suyundan  içtiğini  görmek,  reis  olmağa,  düşman  üzerine  galip gelmeğe ve  kuvvete delâlet eder. Kendisini cennet köşklerinden birinde görmek, güzel bir kadınla evlenmeğe ve insanlar üzerine reis olmağa işarettir.

Rüyada zikir ve tesbihlerle cennete girdiğini görmek, teheccüd namazı, tesbih ve tahlili  sebebiyle  cennete girmesine delâlet eder. Yine Reyyan kapısından cennete girdiğini görmek, tuttuğu orucu sebebiyle cennete girmeye işarettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Rüyada cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki: Rüyada su nehri  görmek rızka; süt nehri fıtrata, şarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen cezbeye ve Allahu Teâlâ’nın haram kıldığı şeylere buğzetmeğe; bal nehri ise ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.”

Cabir’ül-Mağribî de demiştir ki:
“- Rüyada  Cennet-i  rıdvanı  gören  ve  bundan  dolayı  rüyasında  ferah  duyan  son derece  sürür   ve   sevince  ve  nimete  erer.  Yine  rüyada  yüksek  bir  mekânda bulunduğunu  burasının  cennet  olduğunu  zanneylediğini  görmek,  âdil  bir  sultana, yahut faziletli bir âlime veya zengin ve kerem sahibi bir adama vasıl olmaya delâlet eder. Rüyada elinde cennet kapısının anahtarı olduğunu  görmek, İslâm ve tevhid üzere ölmeye alâmettir.”

Rüyada Tuba ağacının altında oturduğunu görmek, dünya ve âhirette muradın hasıl olacağına delâlet eder. Yine cennette şerbet veya süt içtiğini görmek, âlim, hakîm ve. zenginlik ile tâbir olunur.

Yine rüyada cennet ağaçlarından birini görmek, ilmiyle amel eden kimseye, insanları

Fihrist’e dön

irşad  eden  mürşide  ve  hurilere  delâlet  eder.  Rüyada  cennet  ağaçlarına  mâlik olduğunu, veya o ağaçlardan bir şey yaptığını görmek, evlât ve kadınlara işarettir.

Rüyada cennete girip onun  meyvesinden  yemediğini,  nehirlerinden içmediğini ve nimetlerine  el  uzatmadığını  görmek,  sahip  olduğu  ilimden  bir  faide  görememeye alâmettir.

Rüyada cennetten kovulduğunu görmek, ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem
(a.s)’in hikâyesinden ötürü fakirliğe giriftar olmaya delâlet eder.

Cennette  tavaf  ettiğini  görmek,  rızkın  genişliğine,  şanın  yüceliğine,  korku  ve tehlikelerden emin olmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada cennete girdiğini görmek, helâl mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allahü Teâlâdan korkmaya delâlet eder. Yine cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip olmaya, faideli ve menfaatli şeylerin ele geçmesine ve geniş rızka delâlet eder.

Rüyada  insanların  hepsinin  cennete  girdiklerini  görmek,  o  senenin  bolluk  ve bereketine,  devlet reisinin adaletine, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete işarettir.

Elinde bir kitapla cennete girdiğini görmek, ilim ve güzel amele delâlet eder. Cennete mal ve  yürüyen  hayvanlarla girdiğini görmek ise, malın zekâtını vermek sebebiyle cennete nâiliyete delâlet eder.

Rüyada  cennette  muz  ağacının  meyvesini  yediğini  ve  gölgesinde  oturduğunu görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.

Rüyada cennete ne zaman girdiğini bilmemek, dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete nail olmaya delâlet eder.

Rüyada tebessüm  ederek  cennete  girdiğini  görmek,  yüce  Allah’ı  çok  zikretmeye işarettir.  Kılıcını  kından çıkararak cennete girdiğini görmek ise, iyilikle emretmeye, kötülükten men’etmeye, nimet, medh ve senaya delâlet eder.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 6.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)